De multiculturele samenleving en de democratische rechtsstaat

Standpunt | Jaargang 2020
De multiculturele samenleving en de democratische rechtsstaat
Hoe vrijwaren we de sociale cohesie?
Klasse Menswetenschappen

Evenementen 

Samen met de toenemende culturele diversiteit in de samenleving rijst ook de vraag of, en zo ja onder welke voorwaarden, het recht zijn rol als instrument van handhaving van de sociale cohesie kan blijven spelen.

Deze analyse omvat twee delen die elkaar aanvullen. In het eerste deel (paragraaf 2) overlopen we de juridische technieken die in de naoorlogse periode (jaren 1950 en 1960) zijn uitgewerkt om vraagstukken en problemen van (mogelijke) conflicten tussen culturen, levensbeschouwingen en/of religies aan te pakken. In het tweede deel (paragraaf 3) gaan we in op de rol van de mensenrechten in dit verband. De voorbeelden uit de recente actualiteit focussen in het bijzonder op de bescherming van de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, in samenhang met het beginsel van de persoonlijke autonomie. Die bescherming moet in de mate van het mogelijke op gelijke wijze voor iedereen gelden.

In een multiculturele samenlevingscontext komt de sociale cohesie onder druk te staan indien een effectieve gelijke behandeling in zaken van identiteit en/of levensbeschouwing niet is verzekerd. Daardoor ontstaat immers de indruk dat de bescherming voor sommigen in grotere mate geldt dan voor anderen.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Marie-Claire Foblets