Internationale federaties

Elk Europees land heeft een eigen Academie, die van oudsher de wetenschap in eigen land overschouwt. De academies werken samen en hebben zich verenigd in netwerken.

De Belgische academies zijn, meestal via RASAB, lid van de relevante netwerken van academies, zowel Europees als op wereldniveau. Zij vertegenwoordigen België in deze netwerken door het deelnemen aan Algemene Vergaderingen en andere bestuursorganen en door het afvaardigen van experten voor specifieke projecten. In deze netwerken werken wetenschappers samen om onafhankelijke adviezen op te stellen voor het Europese en mondiale beleid  en maatschappij. De Belgische academies zijn vooral actief op het Europese niveau, waar zij dankzij hun locatie een extra meerwaarde kunnen bieden aan de federaties.

ALLEA is de koepelfederatie van ALL European Academies. Met 59 geleerde genootschappen en academische denktanks als leden is ALLEA geplaatst op Europese beleidskwesties aan te kaarten, veelal over wetenschap, onderzoek en innovatie. De organisatie heeft ook eigen werkgroepen, samengesteld uit leden van de lid-academies, waaronder één over wetenschap en ethiek en één over intellectueel eigendomsrecht. De KVAB is lid van ALLEA.

CAETS ('International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences) is een internationale organisatie van academies  voor ingenieurs-  en technische wetenschappen, met één lidacademie per land. De KVAB is vertegenwoordigd in de Board of Directors van CAETS.

EASAC is de European Academies’ Science Advisory Council. Deze samenwerking tussen Europese academies geeft wetenschappelijk advies aan de Europese beleidsmakers, op diverse thema’s zoals energie en milieu. De adviezen van EASAC worden uitgewerkt door tijdelijke werkgroepen (steering panels) met experten, leden van academiën over heel Europa. De KVAB heeft meegewerkt aan meerdere rapporten van EASAC en vaardigt ook regelmatig experten af in Steering Panels van EASAC.

H.R. NETWORK (The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies) is een netwerk van academies wereldwijd (ongeveer 60 academies zijn momenteel lid) dat opkomt voor collega’s wetenschappers die in hun onderzoekswerkzaamheden ernstig worden verhinderd, hetzij door bepaalde politieke regimes die niet akkoord kunnen gaan met het gevoerde onderzoek, hetzij door drukkingsgroepen die zich storen aan bepaalde onderzoeksmethodes en/of –resultaten, of nog door bepaalde industriële consortia die zich door het wetenschappelijke onderzoek in hun belangen bedreigd voelen.

IAP is het InterAcademy Partnership, een wereldwijde samenwerking van academies voor wetenschappen. IAP steunt lid-academies om publiek en beleid wetenschappelijk te adviseren over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. IAP heeft rapporten gepubliceerd over o.a. wereldbevolkingsgroei, klimaatverandering en onderwijs in evolutieleer. De KVAB is via RASAB vertegenwoordigd in IAP.

ISC is de International Science Council, een wereldwijde ngo waar meer dan honderd nationale wetenschappelijke organen (zoals academies) en tientallen internationale wetenschappelijke unies lid van zijn. Ze mobiliseert de internationale wetenschappelijke gemeenschap om internationale wetenschap te versterken ten bate van de samenleving. In 2018 smolten de International Council of Science (ICSU, vooral natuur- en ingenieurswetenschappen) samen met de International Social Science Council om de International Science Council te vormen.

UAI (Union Académique Internationale) is een organisatie samengesteld uit de nationale academies van meer dan 60 landen en diverse internationale academies. De UAI wil de vooruitgang van de kennis bevorderen, wetenschappelijke uitwisselingen ontwikkelen en initiatieven van haar leden ondersteunen. Vooral de geestes- en sociale wetenschappen komen hier aan bod. De KVAB is vertegenwoordigd in de UAI.

Euro-CASE (European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering) is een onafhankelijke non profit koepelorganisatie van nationale academies van ingenieurswetenschappen, toegepaste wetenschappen en technologie van 22 Europese landen. Ze is gesticht in 1992 en handelt als een permanent forum voor uitwisselingen  en consultatie tussen Europese instituties, industrie en onderzoeksinstellingen.

Ook een aantal van de  initiatieven van de KVAB zijn Europees genetwerkt, zoals de Jonge Academie (nationale jonge academies in andere landen, Global Young Academy, Young Academy of Europe) of de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (nationale organen wetenschappelijke integriteit in andere landen, ENRIO).