In memoriam Lieven Vanhecke

In memoriam Lieven Vanhecke

Klasse Natuurwetenschappen

Confrater Lieven Vanhecke was niet alleen een uitstekend en productief wiskundige maar ook een actief lid van onze Academie sinds 1973. In 1958 behaalde hij het diploma van onderwijzer aan de normaalschool van Torhout, waarna hij een voorbereidend jaar wiskunde volgde en slaagde voor het toelatingsexamen van de faculteit Toegepaste Wetenschappen van de KU Leuven. Hij koos toch voor een opleiding wiskunde, die hij vlot afrondde met de grootste onderscheiding. In minder dan drie jaar werd hij doctor in de wetenschappen, niettegenstaande hij ondertussen zijn militaire dienst deed als professor aan de Technische School van de luchtmacht en ook doceerde aan het voorbereidend instituut van de KU Leuven. Hij was in die periode aspirant van het NFWO. In 1966 werd hij docent aan de faculteit wetenschappen van de KU Leuven en in 1972 gewoon hoogleraar. Ondertussen behaalde hij in 1967 de driejaarlijkse Prijs voor Exacte en Natuurwetenschappen van de Vlaamse Leergangen Leuven. Tussen 1972 en 1985 doceerde hij ook aan de Universitaire Instelling Antwerpen.

Hij is lid geweest van veel jury's, van organiserende comités, verenigingen, raden van bestuur, buitenlandse academies en redactieraden van tijdschriften. Lieven Vanhecke was zes jaar secretaris en daarna twaalf jaar voorzitter van de Vereniging voor Wiskundigen en Natuurkundigen Lovanienses. Hij was bestuurder van de Klasse Natuurwetenschappen in 1985 en is in totaal twaalf jaar lid geweest van de bestuurscommissie van de KVAB. In de periode 1988-1996 was confrater Vanhecke voorzitter van het Nationaal Comité voor Wiskunde. Hij heeft herhaaldelijk België vertegen­woordigd op de vierjaarlijkse algemene vergaderingen van de International Mathematical Union en hij was meer dan 20 jaar bestuurslid van het Belgisch Wiskundig Genootschap. Verder was hij tien jaar lid van de Commissie Wiskunde van het FWO en was er ook gedurende vier jaar voorzitter.

Het onderzoeksdomein van Lieven Vanhecke was de differentiaalmeetkunde, meer bepaald de Riemannse meetkunde, waarbij meetkundige problemen behandeld worden met technieken uit de differentiaal- en integraalrekening. De objecten waarop gewerkt wordt zijn variëteiten, meerdimensionale veralgemeningen van tweedimensionale oppervlakken. Lieven Vanhecke bestudeerde de aard van de variëteiten in functie van de relevante structuren die erop gedefinieerd kunnen worden. Zijn aandacht ging naar de geodeten en de evolutie van hieruit afgeleide objecten. Hij is coauteur van twee vaak geciteerde boeken over Riemannse variëteiten.

Dat hij in zijn onderzoek succesvol was en internationaal geapprecieerd werd, blijkt uit de vele internationale contacten, buitenlandse verblijven, voordrachten aan buitenlandse universiteiten en op internationale bijeenkomsten, en natuurlijk uit de meer dan 350 publicaties.

Lieven Vanhecke was corresponding member van de Real Academia Gallega de Ciencias, alsook van de Academia Canaria de Ciencias.

Confrater Vanhecke was grootofficier in de Kroonorde en grootofficier in de Leopoldsorde.

De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden in intieme kring.