Multiculturaliteit

"Multiculturaliteit: hoe kan de samenleving het aan?"

Jaargang: 2017
Multiculturaliteit
Klasse Menswetenschappen

Stuurgroep van het Denkersprogramma Multiculturaliteit

Jaak Billiet
Frank Bovenkerk
Herman De Dijn
Inez Dua
Freddy Dumortier
Marie-Claire Foblets
Godelieve Laureys
Ron Lesthaeghe
Koen Matthys
Batja Mesquita
Tariq Modood
Karel Velle
Kristiaan Versluys
Jan Wouters

Documenten 

Evenementen 

De Klasse van de Menswetenschappen heeft, onder leiding van Marie-Claire Foblets, Ron Lesthaeghe en Koenraad Matthijs, het initiatief genomen om voor 2017 een Denkersprogramma te ontwikkelen rond het thema MULTICULTURALISM: How can society deal with it?

Hiermee neemt de KVAB een brandend actueel en bijzonder geladen onderwerp als studieobject. Deze problematiek situeert zich tegen de achtergrond van een demografisch steeds meer heterogene westerse wereld, in het bijzonder in Europa sinds de dekolonisatie. De steden van Frankrijk, Nederland, Engeland, Spanje en Portugal toonden reeds een etnisch meer gevarieerde bevolking in de jaren ’60. Bij ons bleef dit aanvankelijk beperkt tot Brussel en enkele geïndustrialiseerde regio’s. Later kwamen er nieuwe facetten bij door de opeenvolgende migratiestromen en recentelijk door de vluchtelingenstroom. De diversiteit werd steeds complexer, o.a. door de toenemende mobiliteit en de globalisering van de media. Aspecten zoals radicalisering zowel bij delen van de Islamitische jeugd als bij de autochtone bevolking werken polariserend. Het streven naar een inclusieve maatschappij komt steeds meer onder druk. 

In de Klasse van de Menswetenschappen zitten meerdere specialisten die vanuit verschillende  invalshoeken diversiteit en multiculturaliteit bestuderen: sociologen, demografen, politicologen, juristen, sociale en culturele psychologen en taalkundigen. Daarnaast kunnen  ook onderzoekers uit disciplines die er schijnbaar verder van afstaan een bijdrage leveren, zoals economen, filosofen en historici. Allen zijn ze verbonden aan interdisciplinaire  onderzoeksgroepen van onze universiteiten. Marie-Claire Foblets, Ron Lesthaeghe en Koen Matthijs zijn in het bijzonder bij dit programma betrokken. Als buitenlandse experten zijn de professoren Tariq Modood en Frank Bovenkerk uitgenodigd om over dit onderwerp te reflecteren. 

Het programma focust op meervoudige identiteiten in conflict en in harmonie en neemt daarbij volgende twee deelaspecten onder de loep: Multiculturalisme in scholen en Culturele diversiteit in criminaliteit

Status 

  • Van 16 tot 18 januari 2017 vond de eerste Fact Finding plaats met site visits aan de universiteiten van Leuven, Gent, Antwerpen en Brussel.
    De gezamenlijke conceptnota die beide Denkers hadden uitgewerkt naar aanleiding van een eerste bijeenkomst met de Stuurgroep, vormde een belangrijk uitgangspunt tijdens die  gespreksrondes met Vlaamse onderzoekers uit diverse disciplines.
  • Van 17 tot 18 maart vond de tweede Fact Finding plaats.
  • Op 23 juni 2017 vond het Slotcongres plaats
Denker 
Tariq Modood

Professor Tariq Modood (1952, Pakistan) is is een Britse autoriteit inzake etnische minderheden. Hij is hoogleraar Sociologie aan de University of Bristol en oprichter van het "Research Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship".

Hij heeft een belangrijke expertise in het onderzoeken van multiculturaliteit op macroniveau en met betrekking tot ideologie en symboliek. In het Verenigid Koninkrijk is hij een belangrijke stem in het publieke debat omtrent multiculturaliteit. 

Frank Bovenkerk

Frank Bovenkerk is een Nederlands cultureel antropoloog en criminoloog. Hij is als professor emeritus verbonden aan het Willem Pompe Instituut, het criminologisch en strafrechtelijk instituut van de Universiteit Utrecht.

Sinds 2009 is hij bijzonder hoogleraar radicaliseringsstudies aan de FORUM Frank J. Buijs leerstoel van de Universiteit van Amsterdam.