De energietransitie

Symposium

18-05-2022

Paleis der Aacademiën | Online

De energietransitie

Organisatie

Academisch Cultureel Forum

Activiteiten in het kader van de Lentecyclus 

De tweede sessie van de Lentecyclus zoomt in op de energietransitie.

Wat betekent deze transitie voor onze manier van leven en bouwen. Wat zijn de gevolgen voor de industrie? 

 

Sprekers

Staf Roels is gewoon hoogleraar aan de Afdeling Bouwfysica en Duurzaam Bouwen van de KU Leuven. Hij behaalde een master als ingenieur-architect aan de KU Leuven, waar hij in 2000 ook zijn doctoraat behaalde. Hij doceert bouwfysica, bouwconstructie, prestatiegericht ontwerpen en toegepaste bouwfysica. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op het hygrothermisch gedrag en de duurzaamheid van bouwcomponenten en op het verkleinen van de prestatiekloof; het verschil tussen de werkelijke en theoretisch voorspelde energetische prestatie van gebouwen. In zijn onderzoek combineert hij vaak verfijnde numerieke technieken met geavanceerde experimentele methoden. Op dit moment heeft Staf Roels een leidende taak in diverse nationale en internationale onderzoeksprojecten op het gebied van warmte-, lucht- en vochttransport in bouwconstructies en op het gebied van integrale bouwprestatiebeoordeling.

Peter Claes studeerde af in 1984 als licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de KU Leuven en was Onderzoeksassistent op hetzelfde departement tot 1986. Van 1987 tot 1992 was hij conjunctuuranalist van de Belgische Economie op de Studiedienst van de BBL in Brussel. In 1992 werd hij directeur van het economisch departement van essenscia (Federatie Chemische Industrie en Life Sciences, voorheen FEDICHEM), waar hij van 2002 tot eind 2008 de functie van directeur-generaal bekleedde. Daarnaast werd hij in 1994 bestuurder van FEBELIEC (Federation of Belgian Industrial Energy Consumers), van mei 1996 tot mei 2003 was hij voorzitter van deze federatie. Sinds januari 2009 is hij voltijds actief voor FEBELIEC. Sinds november 1998 vervult hij de functie van vice-president van IFIEC Europe (International Federation of Industrial Energy Consumers), waar hij tussen april 2003 en 2007 de functie van voorzitter bekleedde, en opnieuw sinds juni 2021.

Gerrit Jan Schaeffer is de CEO en één van de founding fathers van EnergyVille, een onderzoekinstelling voor duurzame energie en intelligente energiesystemen in Genk. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring op de teller in de energiesector, als onderzoeker én als ondernemer.

Pieter Lodewijks is programmamanager van het EnergyVille team dat lange termijn energiesysteem modellen ontwikkelt en toepast voor het in kaart brengen van 2030-2050 paden naar een netto nuluitstoot van broeikasgassen.

 

Programma: 

18-05-2022

1 Welkom en inleiding 14:00 - 14:10
2 Duurzaamheid & gebouwen 14:10 - 14:50
Staf Roels, KU Leuven (spreker)

‘Klimaatneutraliteit' voor het gebouwenpark tegen 2050 is één van de doelstelling van de Europese Green Deal. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in Europa. Om de klimaatbelofte onder de Overeenkomst van Parijs en de doelstellingen van de Europese Green Deal na te komen, moet de EU ervoor zorgen dat de 250 miljoen bestaande gebouwen en alle nieuwe gebouwen in de EU ‘bijna netto-nul energie en koolstof’ worden. Voor het Vlaamse gebouwenpark lijkt dit een enorme uitdaging om op 30 jaar tijd te realiseren. De Vlaamse woningen behoren tot de grootste en meest energieverslindende in Europa. Bovendien ligt de huidige renovatiegraad ook erg laag en stijgt die nauwelijks. Om de Europese doelstellingen te halen is er voor het Vlaamse gebouwenpark dan ook een enorme inhaalbeweging nodig. Anderzijds beschikt Vlaanderen  wel over een geweldig kennispotentieel en zetten verschillende spelers binnen de bouwwereld zich in om deze ommezwaai mogelijk te maken. Veel bedrijven beschikken over technologieën die nagenoeg  markt-klaar zijn. Tot op heden blijft een doorbraak en echte omwenteling echter uit omwille van het erg versnipperde landschap bestaande uit diverse gebouwtypes en veel individuele eigenaars. Bovendien is de huidige kostprijs van een grondige energetische renovatie erg hoog en ontbreekt het vooral de eigenaars van de minst goed presterende woningen aan middelen om de noodzakelijke ingrepen te doen.


3 Klimaatneutrale energie voor de industrie, haalbaarheid en betaalbaarheid 14:50 - 15:30
Peter Claes, Febeliec (spreker)

Energie is van vitaal belang voor de industrie, en behoort voor vrijwel alle industriële activiteiten tot de top-3 van de kostenposten. Voor de meest energie-intensieve sectoren is energie zelfs de grootste kostenpost. De energietransitie is dan ook van essentieel belang voor de bijdrage die de industrie kan leveren tot een klimaatneutrale samenleving. De industrie is immers verantwoordelijk voor meer dan 40% van het finaal energieverbruik in ons land (met inbegrip van het niet-energetisch verbruik). Een succesvolle energietransitie zal van groot belang zijn voor de bijdrage van de industrie tot het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. Om dit te bereiken, dienen cruciale technologische keuzes te worden gemaakt over de manier waarop we in 2050 energie zullen opwekken, rekening houdend met de economische impact en de bevoorradingszekerheid. Daarnaast moet worden bekeken hoe ook de procesemissies van de industrie zelf kunnen worden teruggedrongen, wat voor sommige sectoren verre van evident is…

 

4 Pauze 15:30 - 15:50
5 Houtskoolschets van de energietransitie - fit for 2050 ? 15:50 - 16:40
Gerrit Jan Schaeffer, EnergyVille (spreker)
Pieter Lodewijks, VITO, EnergyVille (spreker)

De ambitie om in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden is ongetwijfeld een van de meest cruciale uitdagingen voor Europa en de lidstaten. En hoewel het uiteindelijke doel glashelder lijkt te zijn, kan en zal het streven naar netto nul koolstofemissies een enorme uitdaging zijn: het zal sector overschrijdend dienen te gebeuren– met gevolgen voor alle niveaus van de samenleving – en van invloed op alle energie- en grondstofstromen, wereldwijd – waarvoor internationale samenwerking vereist is.

We tonen u een brede houtskoolschets over de uitdagingen in de verschillende sectoren: transport, gebouwen, industrie en elektriciteitsproductie. Verder zullen we inzicht geven in enkele industriële voorbeelden om u te overtuigen van de noodzaak van een intersectorale en grensoverschrijdende aanpak om de 2050 doestellingen te realiseren.

6 Debat 16:40 - 17:10
Peter Claes, (panellid)
Pieter Lodewijks, (panellid)
Gerrit Jan Schaeffer, (panellid)
Staf Roels, (panellid)
Jan Hautekiet, (moderator)
7 Receptie 17:10 - 18:00