Municipal Solid Waste

"Grootschalige compostering achterhaald?"
Standpunt | Jaargang 2010
Klasse Technische Wetenschappen
Het BACAS-rapport "Municipal Solid Waste: What to do with the biodegradables?" is een tijd geleden verschenen en biedt een overzicht in de mogelijkheden voor huishoudelijke afvalverwerking in een Europees kader. De volgende afvalverwerkingsmethodes worden besproken: Hoge- temperatuursmethodes zoals verbranding, gasificatie en pyrrolyse (carbonisatie en bio-olie-opwekking), plasmaprocessen (nog in onderzoeksfase), en lage-temperatuursmethodes (maken gebruik van biologische processen) zoals compostering (=aërobe verwerking) en anaërobe verwerking (biogas/methaanopwekking). Dit zijn allemaal afbraakprocessen en stoten CO2 uit (zij het over verschillende tijdsschalen).

Conclusie van het rapport is dat grootschalige compostering niet meer efficiënt is om de volgende redenen:
  • de logistieke kosten van aparte ophaling en aparte opslag
  • weinig controle over juiste sortering aan de bron
  • geen energie-recuperatie
  • er lijkt niet echt een markt voor compost te bestaan
In wat wij als restafval beschouwen zit nog steeds een aanzienlijke fractie biodegradeerbaar afval. Zo kan in principe vlees gebiomethaniseerd worden, maar dat levert wel een sterke geurhinder op. De op dit ogenblik meest waardevolle alternatieven zijn volledige verbranding van alle huishoudelijke afval of een scheiding in een "natte" biodegradeerbare fractie (voor biomethanisatie) en een droge fractie (voor verbranding). Verbranding vergt geen aparte ophaling, geeft minimale hoeveelheden afval, minerale residuen en metalen kunnen gerecupereerd worden, en kan electriciteit opwekken. Mits een strikte regulering is de milieu-impact relatief klein. Biomethanisering kan met bioproducten van diverse oorsprong en heeft een behoorlijke energierecuperatie (via methaan, wel minder dan bij verbranding)

Er moet nog steeds prioriteit gesteld worden aan afvalvermijding door sensibilisering en compostering best op een kleinschalig (wijk)niveau, en niet op gemeentelijk of hoger. Niet alle biodegradeerbaar afval is composteerbaar, het rapport gaat in op wat compostering niet kan en op goede composteringsmethodes.

Documenten bij dit project