Informatica op school

"We pleiten voor een volwaardige invulling van informaticawetenschappen in het Vlaamse basis- en secundair onderwijs."
Standpunt | Jaargang 2014
Informaticawetenschappen in het leerplichtonderwijs
Klasse Technische Wetenschappen

Dit Standpunt in de media:

Evenementen 

Als we willen dat alle jongeren de huidige snelle technologische evolutie kunnen volgen, en als we voldoende jongeren willen motiveren om nieuwe technologie te creëren, moeten onze jongeren informaticavaardig worden. Informaticavaardigheid gaat verder dan louter het gebruik van computers, en houdt ook in dat de jongere moet begrijpen hoe computers en software intern werken. Om dit te realiseren zijn nieuwe, ambitieuze eindtermen en leerplannen broodnodig, alsook goed opgeleide leerkrachten en een goede infrastructuur.

Wij pleiten voor een basisvorming informaticawetenschappen in het basis- en secundair onderwijs als wetenschappelijk vormende discipline, te vergelijken met wiskunde en fysica. Daarop moet dan in specifieke STEM-richtingen voortgebouwd worden. Informaticawetenschappen reiken een specifieke manier van probleemoplossend denken aan, computationeel denken, en worden vandaag in sneltempo in de onderwijscurricula van de ons omringende landen geïntegreerd. Ook in Vlaanderen is er een groot enthousiasme bij kinderen en leerkrachten, en bijgevolg een hele waaier aan initiatieven. Deze worden mogelijk gemaakt door een groot en actueel aanbod van goedkoop en toegankelijk didactisch materiaal. Alle elementen zijn dus voorhanden om informaticawetenschappen snel in ons leerplichtonderwijs te integreren.

 

Dit standpunt bepleit en beargumenteert de noodzaak om elke jongere een opleiding informaticawetenschappen aan te bieden die toelaat om informaticavaardig te worden. Informaticavaardigheid gaat verder dan louter digitale geletterdheid, en houdt ook in dat de jongere in staat moet zijn computationeel te denken. Computers zijn onmisbaar geworden, zowel in het professionele leven als in de privésfeer. Om de technologische evolutie te kunnen volgen is het van groot belang dat alle jongeren niet alleen de bestaande technologie leren gebruiken, maar ook de onderliggende werking leren begrijpen. Om de technologische evolutie te kunnen sturen, is het nodig dat voldoende jongeren in staat en gemotiveerd zijn om nieuwe technologie te creëren. Om deze doelstellingen te realiseren, dient het onderwijs van de informatica in het leerplichtonderwijs grondig hervormd te worden. In het basis- en secundair onderwijs dient een basisopleiding informaticawetenschappen opgenomen te worden, waarop in specifieke STEM-richtingen voortgebouwd wordt. Een nieuw leerprogramma, goed opgeleide leraars en een goede informatica-infrastructuur zijn broodnodig.

Ons leerplichtonderwijs is de belangrijkste actor om volgende generaties voor te bereiden op het leven, zowel professioneel als privé. De digitalisering van onze maatschappij kan haar voordelen alleen waarmaken als het onderwijs aangepast is aan deze digitale realiteit. Informaticawetenschappen is een autonome wetenschap geworden met haar eigen manier van denken, en haar eigen basisbegrippen, te vergelijken met wiskunde, natuurkunde, en andere wetenschappen, die haar plaats in het onderwijs verdient. Het moet duidelijk zijn dat het hier niet gaat over het onderwijs van de traditionele vakken met de steun van informaticahulpmiddelen maar wel over de informaticawetenschappen zelf als vormend vak.

Documenten bij dit project

Auteur

  • Giovanni Samaey
  • Jacques Van Remortel