Het klimaatdebat in Vlaanderen

Standpunt | Jaargang 2023
Het klimaatdebat in Vlaanderen
Een analyse van taal en communicatie
Klasse Menswetenschappen
De feiten aangaande de klimaatverandering zijn genoegzaam gekend. Klimaatwetenschappers zijn het grotendeels eens over de oorzaken en de meest waarschijnlijke ontwikkelingen in de nabije toekomst. Deze klimatologen zijn zich ook bewust van de rol die de humane wetenschappen kunnen en moeten spelen in de interpretatie, de duiding en de communicatie van deze feiten. Vanuit de menswetenschappen is men zich echter maar schoorvoetend gaan bezighouden met het probleem. In Vlaanderen zijn de studies vanuit gedrags- en geesteswetenschappen alsnog schaars.
Dit Standpunt is een bijdrage vanuit de taalkunde. We gaan na op welke manier de bevolking in Vlaanderen wordt geïnformeerd en uitgenodigd tot debat over klimaatopwarming en klimaatactie. We kijken zowel naar politieke partijen als naar overheidsdiensten, naar de pers als belangrijke intermediaire speler, en naar burgerinitiatieven op verschillende vlakken, zoals populariserende boeken die de klimaatproblematiek bevattelijk formuleren, de kunst, het onderwijs, het activisme. Concepten en analysemethodes uit de communicatiewetenschap en uit de taalkunde worden gehanteerd om een aantal tekstfragmenten ( i.h.b. uit politieke websites, folders en kranten) die typerend zijn voor bepaalde invalshoeken te analyseren.
De analyse van de communicatieve situatie in Vlaanderen leidt tot de formulering van aanbevelingen. Samen met de vaststelling dat veel goede initiatieven worden genomen, leidt deze analyse ook tot de conclusie dat er hiaten en stoornissen zijn in het debat. De aanbevelingen betreffen communicatie tussen de overheid, politici, wetenschappers en burgers, en intermediaire instanties zoals de media en het onderwijs.

Documenten bij dit project