Publiceren in de wetenschappelijke reeks Verhandelingen - Nieuwe reeks

De procedure 

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) heeft een lange traditie van wetenschappelijke publicaties. Sinds haar ontstaan publiceert zij een aantal langlopende wetenschappelijke reeksen. Sinds 2014 werkt zij voor de publicatie van 5 van deze reeksen samen met Uitgeverij Peeters te Leuven, een uitgeverij erkend in het kader van de Vlaamse Academische Bibliografie voor Sociale en Humane Wetenschappen met een internationaal distributienetwerk. 

De reeks Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe Reeks biedt publicatiemogelijkheden voor werken (in het Nederlands, Frans, Engels of Duits) op het gebied van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, moderne kunst, musicologie, psychologie, sociologie, rechtsgeschiedenis, religie, theologie, literatuurwetenschap en taalwetenschap. 

Zowel bundels met een sterke thematische samenhang als monografieën komen in aanmerking. De redactieraad bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit langs een peer-reviewprocedure die beantwoordt aan de vereisten van het VABB. 

Auteurs kunnen zowel een voorstel tot publicatie als een al afgewerkt manuscript voorleggen, per mail aan de voorzitter van de redactieraad, em. Prof. Anne-Marie Vandenbergen: annemarie.vandenbergen@ugent.be. Indien de redactieraad het voorstel ontvankelijk vindt, wordt de auteur voorgesteld om met KVAB een samenwerkingsovereenkomst te sluiten en wordt het manuscript bezorgd aan experts in het domein. De beslissing om het werk al dan niet in de reeks op te nemen wordt door de redactieraad getroffen op basis van de beoordeling door de lectoren. 

 

Welke soort werken publiceren we? 

Zoals hierboven aangegeven, staat de reeks open voor een ruime waaier van wetenschappelijke domeinen. Binnen die domeinen is er geen beperking tot bepaalde invalshoeken, modellen of theorieën. Elk werk dat voldoet aan de hoge wetenschappelijke kwaliteitseisen die we stellen is in principe welkom in de reeks. In de voorbije 5 jaar zijn bijvoorbeeld monografieën verschenen over zo’n uiteenlopende onderwerpen als schilderkunst (Natasja Peeters, Frans Francken de Oude, 2015), geschiedenis (Klaas Van Gelder, Regime Change at a Distance. Austria in the Southern Netherlands following the War of the Spanish Succession (1716-1726), 2016, en musicologie (Arne Herman, Gesamtkunstwerk: de ontwikkeling van een idee. Duitse muziekesthetica tussen Verlichting en Romantiek (1750-1850), 2017). 

Naast monografieën nemen we ook thematische bundels op, op voorwaarde dat de samenhang prominent is. Zo verscheen bijvoorbeeld de bundel The End of Postwar. Essays on the Work of Ian Buruma, red. Marc Boone, Gita Deneckere, Jo Tollebeek, 2018. Deze bundel ontstond in de schoot van een Denkerscyclus georganiseerd door de KVAB. Ook bundels die voortvloeien uit workshops of colloquia en die een stevige thematische coherentie tussen de bijdragen vertonen zijn in principe ontvankelijk. 

 

Waarom publiceren bij de KVAB? 

Een publicatie in de reeks Verhandelingen heeft een aantal voordelen, die niet allemaal worden geboden door andere reeksen en uitgevers. Naast het evidente prestige dat de KVAB verleent aan een publicatie onder haar auspiciën, heeft de auteur de zekerheid dat het manuscript de grondige aandacht krijgt van de meest eminente experts. De suggesties die door de lectoren worden aangereikt hebben altijd geleid tot een verbeterde versie van het ingezonden manuscript. 

De reeks biedt de mogelijkheid een boek uit te brengen over een bijzonder ruime waaier van onderwerpen, in vier mogelijke talen, met de garantie dat het ganse review- en publicatieproces snel kan verlopen. De reeks heeft geen ‘wachttijd’, wat betekent dat de auteur die prompt revisies indient tot tevredenheid van de redactie, niet onnodig moet wachten op de verdere stappen. 

De uitgeverij Peeters, die een internationale reputatie heeft op het gebied van wetenschappelijke uitgaven, brengt zeer verzorgde boeken op de markt, zonder dat enige financiële bijdrage wordt gevraagd van de auteur. 

De reeks staat open voor beginnende auteurs evenals voor ervaren academici. Wij nodigen iedereen die een voorstel voor een publicatie, een ontwerp of een manuscript heeft binnen het ruime domein van de menswetenschappen uit aan de Verhandelingen te denken als een prestigieuze en wetenschappelijk lonende reeks. 

Op de website van Uitgeverij Peeters kunnen de reeksen van de KVAB afzonderlijk opgeroepen worden via deze link.