Omgaan met migratie: monitoring en beleid

Symposium

22-05-2019

Paleis der Academiën, Brussel

Omgaan met migratie: monitoring en beleid

Organisatie

Academisch Cultureel Forum

Activiteiten in het kader van de Lentecyclus 

Tijdens de derde sessie gaat de aandacht naar beleidsmatige conclusies. De beleidsmatige uitdagingen waarmee migratie ons confronteert zijn divers: grenzenbeleid, asielbeleid, mensenrechten, de integratiepolitiek, multiculturaliteit en interculturaliteit, identiteit en diversiteit. We geven het woord aan Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, die reflecteert over kernversterking, verdichting en bodemgebruik. Leen d’Haenens reflecteert over de rol van de nieuwsmedia in tijden van nepnieuws en desinformatie. Orhan Agirdag zoomt in op de implicaties van migratie voor onderwijskwaliteit in Vlaanderen.

Voor het panelgesprek zijn de panelleden Nadia Fadil en Rik Van Cauwelaert.

 

Programma: 

22-05-2019

1 Onthaal en registratie 13:30 - 14:00
2 Cultuur en migratie in relatie tot bodemgebruik, verdichting en kernversterking. 14:00 - 14:40
Leo Van Broeck, Vlaamse Bouwmeester (spreker)

De transities richting duurzaamheid zullen meer vergen dan het beperken van onze uitstoot en impact op het klimaat. We zijn vergeten dat de natuur gewoonweg plaats nodig heeft, waardoor het ruimtebeslag van de mensheid een veel te groot deel van onze planeet heeft ingenomen. Het gevolg is een exponentieel stijgende verdwijning van soorten en ecosystemen. Dus naast een energietransitie is het daarnaast nodig - en veel dringender -  om vier grote drivers van de planetaire samenleving in vraag te stellen:

  • overbevolking,
  • een naïef geloof in de mogelijkheid van eeuwige economische groei,
  • overmatig grondgebruik
  • een hardnekkig antropocentrisme dat een groot deel van onze beslissingen kleurt in ons voordeel.

De transities waar we voor staan vergen solidariteit op bijna alle schaalniveaus, van het lokale tot het globale. En dat staat haaks op een toename van identitaire reflexen, van 'wij tegen zij' denken en protectionisme.


3 Migratieverslaggeving: de rol van nieuwsmedia voor de ondersteuning van de democratie en de controle op nepnieuws en desinformatie 14:40 - 15:20
Leen d'Haenens, KU Leuven (spreker)

In deze presentatie gaan we na welke invloed mediagebruik en vertrouwen in media hebben naast socio-demografische kenmerken op het publieke sentiment ten aanzien van migranten en asielzoekers. Is er sprake van een ‘filter bubble’ of sociale polarisering in de opinies rond migratie en asiel? Hoewel de focus gericht is op België, plaatsen we de resultaten in internationaal, cross-cultureel perspectief. Ook vergelijken we de opinies van jongeren en volwassenen.  We presenteren zowel bevindingen uit kwantitatief survey-onderzoek als uit focusgroepsgesprekken. Naast onze aandacht voor het publiek, richten we ons op de inhoud van de nieuwsmedia en op de mediamakers. Leidende vragen hierbij zijn: welke keuzes worden er gemaakt in de beeldvorming? Hoe verschillend is die beeldvorming aan beide zijden van de taalgrens en in internationaal vergelijkend perspectief? Tot slot kijken we ook naar hoe journalisten reflecteren over hun rol en eigen handelen.

"Images of immigrants and refugees in Western Europe" (Universitaire Pers Leuven): gratis download.

4 Implicaties van migratie voor onderwijskwaliteit in Vlaanderen 15:20 - 16:00
Orhan Agirdag, KU Leuven, Jonge Academie (spreker)
Er is sprake van een sterke daling van de onderwijsprestaties in het Vlaams onderwijs. In deze presentatie gaan we na of de stijgende migratie deze dalende trend versterkt of afremt. Daarnaast zullen we stilstaan bij de vraag wat scholen kunnen doen om stijgende migratie  - en hieraan gerelateerde culturele diversiteit – ten volle te benutten voor kwaliteitsvol onderwijs.
5 Paneldebat 16:00 - 17:00
Orhan Agirdag, KU Leuven (panellid)
Leen d'Haenens, KU Leuven (panellid)
Nadia Fadil, KU Leuven (panellid)
Jan Hautekiet, (moderator)
Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester (panellid)
Rik Van Cauwelaert, Journalist (panellid)
6 Receptie 17:00 - 18:00