Bestuur

De KVAB wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de vast secretaris, die beiden onder de leden verkozen worden. De meeste activiteiten van de KVAB worden gecoördineerd door (één van) de vier Klassen. Iedere klasse wordt geleid door een bestuurder.

Voorzitter, ondervoorzitter, vast secretaris en de vier klassenbestuurders vormen samen het Bureau van de Academie, dat operationele beleidsbeslissingen neemt. De Raad van Bestuur is het strategisch beleidsorgaan van de KVAB, samengesteld uit de leden van het Bureau aangevuld met drie extra vertegenwoordigers per klasse.

De voorzitter zit de Algemene Vergaderingen en vergaderingen van Bureau en Raad van Bestuur voor. Indien de voorzitter verhinderd is, worden de vergaderingen voorgezeten door de ondervoorzitter. De vast secretaris staat aan het hoofd van de administratie van de Academie en leidt haar personeel.

De werking van de Academie is vastgelegd in de statuten van de Academie, die ook in het Staatsblad zijn verschenen. De interne werking wordt geregeld door een huishoudelijk reglement (beschikbaar voor leden).

Voorzitter en ondervoorzitter

De huidige voorzitter van de Academie is Christoffel Waelkens.
De huidige ondervoorzitter van de Academie is Elisabeth Monard

De Academie wordt door de voorzitter en de vast secretaris vertegenwoordigd, onverminderd artikel 2 van de wet van 27 mei 1947 op de rechtspersoonlijkheid.
De Voorzitter en ondervoorzitter worden bij geheime stemming verkozen door de Algemene Vergadering. Hun verkiezing geldt voor een termijn van twee jaar ingaand op 1 januari van het werkjaar.
Bij hoogdringendheid kan de voorzitter samen met de vast secretaris beslissen. De voorzitter zit de algemene vergaderingen van de Academie en de vergaderingen van het Bureau en de Raad van Bestuur voor. Indien de voorzitter verhinderd is, worden de vergaderingen voorgezeten door de ondervoorzitter. 

Vast secretaris

De huidige vast secretaris van de Academie is Karel Velle.
De vast secretaris neemt initiatieven en doet de nodige voorstellen om de doelstellingen van de Academie te verwezenlijken. De vast secretaris staat aan het hoofd van de administratie van de Academie en leidt haar personeel.
De vast secretaris kan alle vergaderingen van de klassen en commissies bijwonen. Hij/zij heeft stemrecht in zijn/haar eigen klasse.
De Academie wordt door de voorzitter en de vast secretaris vertegenwoordigd, onverminderd artikel 2 van de wet van 27 mei 1947 op de rechtspersoonlijkheid.
De vast secretaris maakt deel uit van het Bureau en van de Raad van Bestuur van de Academie. Tijdens de Openbare Algemene Vergadering van december brengt de vast secretaris verslag uit over de werkzaamheden van het afgelopen jaar.
De vast secretaris wordt bij geheime stemming onder de gewone leden verkozen. Het mandaat van de Vast Secretaris is voltijds. Het mandaat duurt 4 jaar en is hernieuwbaar.

Bureau

Voorzitter: Christoffel Waelkens
Ondervoorzitter: Elisabeth Monard
Vast secretaris: Karel Velle

Klassenbestuurders:

Raad van Bestuur

Voorzitter: Christoffel Waelkens

Ondervoorzitter: Elisabeth Monard

Vast secretaris: Karel Velle

Bestuurders:

Onderbestuurders:

Uittredend bestuurders:

Vertegenwoordigers: