Zijn we met te veel? Wie is te veel? Wereldbevolking en migratie

Spring Symposium

Year 
2019

Class of the Humanities

Organisor 

Koen Matthys

Anno 2020 stelt de demografische evolutie zich scherp, en met wisselende gezichten. Het mondiale bevolkingsplaatje is niet het Europese: ruwweg groei en jong, versus daling en oud. Telkens met veel spreiding binnen en tussen werelddelen. Vroegere en hedendaagse verschillen qua geboorte, sterfte en migratie leiden tot andere geopolitieke machtsverhoudingen, verschuivende economische machtsblokken, verscherpende (inter)culturele spanningen. Dat vertaalt zich in nieuwe beleidskwesties, onder meer inzake gezinsplanning, asielbeleid, socialezekerheidsuitgaven, economische migratie, gezondheidszorg, klimaatvluchtelingen, woonbeleid. Hoe is dat geëvolueerd? Wat zijn de historische gelijkenissen en verschillen? Wat zijn de stuurmotoren van toekomstige dynamiek en verandering? Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? En hoe moet het beleid daarmee omgaan?

Events in this Spring Symposium