Nieuwe vast secretaris van de KVAB: Karel Velle

Nieuwe vast secretaris van de KVAB: Karel Velle

Op 24 april 2022 geeft Freddy Dumortier de fakkel door aan Karel Velle die de functie van vast secretaris gedurende een mandaat van vier jaar zal uitoefenen. 

Freddy Dumortier beëindigt zijn mandaat van bijna acht jaar. Voorafgaand vervulde hij ook twee jaar de functie van algemeen beheerder. Op 13 mei vindt een feestelijke huldeviering plaats. 

De vast secretaris van de KVAB staat aan het hoofd van de administratie van de Academie en leidt haar personeel. De vast secretaris maakt deel uit van het Bureau en van de Raad van Bestuur van de Academie. De vast secretaris neemt initiatieven en doet de nodige voorstellen om de doelstellingen van de Academie te verwezenlijken. De vast secretaris wordt bij geheime stemming onder de gewone leden verkozen. De verkiezing vond plaats op 21 oktober 2021, tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering. 

Karel Velle

Reeds bij zijn kandidaatstelling vorig jaar liet Karel Velle optekenen dat hij als vast secretaris verdere stappen wil ondernemen om van KVAB een efficiënte, transparante, slagvaardige en wendbare organisatie te maken, een organisatie die er echt toe doet. Hij wil dit samen doen met alle actoren die de Academie ‘dragen’. Wat hem bij KVAB aantrekt, is op de eerste plaats de brede missie, meer in het bijzonder het streven naar erkenning van de maatschappelijke waarde van wetenschappen en kunsten. Verder de brede kenniscultuur die onder de leden leeft en de grote diversiteit aan activiteiten, debat­ten, publicaties. En tot slot het ge­noot­schaps­leven zelf, de vriendschappelijke, collegiale sfeer. Hij zal alle mogelijke initiatieven nemen en voorstellen doen om de huidige én toe­kom­stige doelstellingen van de Academie te verwezenlijken. 

De nieuwe vast secretaris zal zich op een grote waaier van thema’s toeleggen: good governance, uitstra­ling en impact, diversiteit, internationalisering. 

Karel Velle (°Gent, 1959) is historicus van vorming en als deeltijds hoogleraar verbonden aan het departement geschiedenis van de Universiteit Gent. Sinds 2005 is hij algemeen directeur van het Rijksarchief, één van de federale wetenschappelijke instellingen. Hij is sinds 2010 lid van KVAB (Klasse van de Menswetenschappen) en binnen de Academie nam hij reeds verschil­lende bestuursfuncties op, eerst als klasse­bestuurder (2015-2016), nadien als ondervoorzitter (2017-2018) en tot slot als voorzitter (2019-2020).