Migratiecrisis of identiteitscrisis? Europa op een kruispunt

18-01-2019

Paleis der Academiën, Brussel

Dit colloquium van Myria (Federaal Migratiecentrum) in samenwerking met de ARB (Académie Royale de Belgique) en de KVAB beoogt de complexiteit van het migratie-verschijnsel toe te lichten. De dag zal worden toegewijd aan uiteenzettingen van academische aard, en het symposium zal eindigen met een groot politiek debat.

9u: Ontvangst

9.15u: Inleiding door Didier Viviers, vast secretaris

9.25u: Internationale bescherming: kan een land zijn vluchtelingen uitkiezen?
Voorzitter: Françoise Tulkens, Emeritus Professor aan de UCL, Faculteit recht en criminologie Is de toekomst van Europa om zich hermetisch af te sluiten, haar grenzen te sluiten en alleen die asielzoekers op haar grondgebied te dulden die ze zelf heeft geselecteerd? Ligt de toekomst met andere woorden bij het Australische model? Dat is de vraag waarrond het Europese debat over het recht op asiel draait. Maar wat dan met de migranten die ondanks alles toch op een irreguliere manier naar Europa zullen
blijven komen? Is dat model, dat opgang maakt in Europa, verenigbaar met de rechten van de mens, de conventie van Genève en het principe van niet-uitwijzing?

9.30u: Omkadering door een journalist van Le Soir

9.40u: Dirk Van den Bulcke, Commissaris-generaal, Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen
en de Staatlozen (CGVS)

10.05u: Sylvie Sarolea, Faculteit recht en criminologie, UCL

10.30u: Koffiepauze

10.55u: Vincent Cochetel, vertegenwoordiger van UNHCR (of een andere vertegenwoordiger
van UNHCR)

11.15u: Ellen Desmet, Vakgroep Europees, publiek en internationaal recht, Universiteit Gent

11.40u: Debat

12.25u: Slotwoord door de voorzitter

12.45u: Lunch

13.45u: Economische migratie: illusie of noodzaak?
Voorzitter: Mark Eyskens, Minister van Staat
Aan de ene kant is er het discours dat drukt op de noodzaak voor Europa om zich te beschermen tegen de snel toenemende irreguliere migratie, met de sterke demografische groei van Afrika en de kosten van de opvang van migranten in het achterhoofd. Aan de andere kant tonen analyses de positieve impact aan van migratie op de economie. Economisch migratie is in dat licht deel van de oplossing voor de vergrijzing in Europa. Is het mogelijk om een objectief debat te voeren over deze thema’s? En daarbij
ook de belangen te durven noemen van álle partijen – gastland, herkomstland, migranten? Welke impact heeft de braindrain, welke perspectieven zijn er op vlak van ontwikkelingssamenwerking? Wat is de toekomst voor transmigratie en circulaire migratie?

13.50u: Omkadering door een journalist van Le Soir

14u: Nicole Fasquelle en Marie Vandresse (Planbureau): Internationale migratie: analyse van de impact op de leeftijdsstructuur van de bevolking en op de kost van de vergrijzing op lange termijn in België

14.25u: François Héran, Titularis van de leerstoel Migratie en Samenleving, Collège de France

14.50u: Ive Marx, Sociaal-economische wetenschappen en sociologie, Universiteit Antwerpen

15.15u: Koffiepauze

15.40u: François Gemenne, Directeur van het Observatorium Hugo, Université de Liège-Sorbonne

16.10u: Stijn Baert, Vakgroep economie, Universiteit Gent

16.35u: Debat

17.20u: Slotwoord door de voorzitter

17.30u: Algemene conclusies door François De Smet, Directeur van Myria

17.45u: Einde