Reglementswijziging VCWI

Historiek

Aan de wijziging van het reglement is ruim een jaar van overleg vooraf gegaan. Toen de VCWI bijzonderheden aan het reglement opmerkte in het najaar van 2014, meldde ze dat aan het Comité van Toezicht en in haar jaarverslag van 2014. In februari stelde het Comité van Toezicht een voorstel van aanpassing van het reglement op. De VCWI legde dit minimale voorstel (essentieel de toevoeging van één zin) voor aan de negen stichtende instellingen. Hoewel de instellingen zich wel achter het principe van het wijzigingsvoorstel konden scharen, drongen ze aan op een bredere herziening van het reglement. In augustus en september werkten de juristen en stafmedewerkers wetenschappelijke integriteit van de onderzoeksinstellingen en VCWI aan een nieuw reglement, in een ad hoc-werkgroep van de VLIR. Het resultaat werd voorgelegd aan alle 16 instellingen die de VCWI erkennen en verder besproken in de VLIR-werkgroep Onderzoek. Na het doorvoeren van alle opmerkingen werd het afgewerkte voorstel tot reglementswijziging voorgelegd aan alle instellingen ter goedkeuring op 23 oktober 2015. In november en december liepen de goedkeuringen van de instellingen binnen, de laatste op 11 januari 2016. Vanaf die dag is het nieuwe reglement een feit, zoals afgesproken. Meer informatie over deze procedure vindt u in het jaarverslag van 2015. Twee jaar na de inwerkingtreding (begin 2018) zal deze reglementswijziging geëvalueerd worden.

Sinds de reglementwerking heeft de VCWI gewerkt aan een herziening van het huishoudelijk reglement, in lijn met het vernieuwde reglement. Het nieuwe huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door het comité van toezicht op zijn vergadering van 3 mei 2016.

Krachtlijnen

De speerpunten van het uiteindelijk overeengekomen nieuwe reglement zijn:

  • het verzekeren dat zowel de "beklaagde", de melder bij de CWI en de instelling zelf een tweede advies kunnen vragen
  • het instellen van een tijdslimiet tussen het advies van de CWI en de aanvraag van een tweede advies aan de VCWI
  • het voorzien in de mogelijkheid dat de VCWI op eigen initiatief algemeen advies kan uitbrengen over wetenschappelijke integriteit
  • het toevoegen van een procedure voor reglementswijziging
  • het op juridisch vlak verbeteren van formuleringen en definities
  • het logischer ordenen en structureren van hoofdstukken, artikels en paragrafen.

Documenten

Download hier: