Octaaf DUPONTPRIJS

Documenten
kandidaatstellingsformulier 2017
In 1928 werd de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting opgericht ter ondersteuning van verschillende Vlaamse wetenschappelijke initiatieven. Sinds 2002 reikt de Stichting beurtelings een prijs uit in de Humane, de Exacte en de Biomedische wetenschappen. De geldprijs ter waarde van € 10.000 is bedoeld voor jonge onderzoekers (tot 40 jaar). In 2017 wordt de prijs uitgereikt in de Sociale en Humane Wetenschappen.
discount prescriptions coupons dimaka.com cialis coupons and discounts
free discount prescription cards prescription savings card coupon prescription
discount prescription coupons discount card prescription new prescription coupon
cialis coupons from lilly copay cards for prescription drugs new prescription coupons
discount drug coupon quadrovermelho.com.br prescription coupon
deadline: 31-12-2016
eerste opening:
waarde: € 4000
periode: tweejaarlijks

Reglement

Art. 1: De Vlaamse Wetenschappelijke Stichting kent jaarlijks een wetenschappelijke prijs toe ten bedrage van 10 000 euro. De Raad van Beheer heeft het recht om in uitzonderlijke omstandigheden de prijs niet uit te schrijven.

Art. 2: Beginnende met het jaar 2002 zal deze prijs beurtelings worden toegekend in de domeinen van de Humane (2017), de Exacte Wetenschappen (2018) en de Biomedische Wetenschappen (2019). Naast de gebruikelijke wetenschappelijke criteria zal voorrang gegeven worden aan werk dat een duidelijke versterking kan betekenen voor de wetenschappelijke, maatschappelijke of culturele positie van Vlaanderen in de wereld.

Art. 3: De ingediende werken dienen een originele wetenschappelijke bijdrage te vormen, gepubliceerd hetzij onder de vorm van een monografie of proefschrift, hetzij door middel van één of meerdere artikelen in wetenschappelijke tijdschriften.

Art. 4: De kandidaten dienen houder te zijn van het diploma van Doctor, afgeleverd op basis van een proefschrift en moeten minstens vier jaar ingeschreven of verbonden zijn (geweest) aan een Vlaamse academische instelling; zij mogen de leeftijd van 41 jaar nog niet bereikt hebben op 1 januari van het jaar waarin de prijs wordt toegekend.

Art. 5: Een volledige kandidatuur omvat:

  1. het daartoe bestemde ingevulde kandideringsformulier;
  2. een voor het grote publiek begrijpbare Nederlandstalige samenvatting van het ingediende werk (één A4 of ongeveer 500 woorden);
  3. het curriculum vitae van de kandida(a)t(e);
  4. de in Art. 3 vernoemde publicatie(s), in de vorm van een elektronische versie (PDF) of een hyperlink ernaartoe.

Art. 6: Het volledige dossier van de kandidatuur wordt in elektronische vorm (één of meerdere PDF-bestanden) overgemaakt aan Bert.Seghers@kvab.be, ten laatste op 31 december, 17u00 Brusselse tijd, voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt. Dit kan via e-mail of de diensten van een up- en downloadaanbieder. De jury behoudt zich het recht voor om de kandidaten een hard copy van het ingediende werk te vragen.

Art. 7: De prijs wordt toegekend door de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting op voorstel van een jury die wordt samengeroepen door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde voor de prijs Humane Wetenschappen, door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten voor de Prijs Exacte Wetenschappen, en door de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België voor de prijs Biomedische Wetenschappen. Elke jury bestaat uit 10 leden, 5 aangeduid door de betreffende Academie en 5 leden aangeduid door de Raad van Bestuur van de Stichting. De jury mag bij haar beslissing rekening houden met alle elementen uit het wetenschappelijke dossier van de kandidaten.

Art. 8: De prijs kan niet gesplitst worden. Indien de jury oordeelt dat geen enkele van de ingediende kandidaturen in aanmerking komt, dan wordt de prijs niet toegekend. In dit geval wordt het bedrag toegevoegd aan het kapitaal van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting.

Art. 9: De uitreiking van de prijs zal plaats hebben in het Paleis der Academiën te Brussel gedurende een gezamenlijke plechtige zitting van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting en van de betrokken Academiën.

Art. 10: Inlichtingen en inschrijvingsformulieren kunnen bekomen worden op het secretariaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (Bert.Seghers@kvab.be - 02 550 23 32 - Hertogsstraat 1, 1000 Brussel).